Personvernerklæring

Denne personvernerklæring gjelder Follohus AS (org nr. 971647590) sin behandling av personopplysninger om ansatte, jobbsøkere, kunder, leverandører, besøkende på follohus.no og andre som tar kontakt.

Denne personvernerklæringen søker å gi informasjon om personopplysningene Follohus samler inn. Med dette hvorfor Follohus samler inn opplysningene, og dine rettigheter knyttet til behandlingen av opplysningene.
En personopplysning er enhver opplysning som kan kobles til en enkeltperson. Vår behandling av alle personopplysninger vil være i henhold til gjeldende lovpålagte krav for behandling av personopplysninger.

Nedenfor kan du lese om hvordan Follohus behandler personopplysninger.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Follohus AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger. Ansvaret ligger hos daglig leder i selskapet, og vedkommende bestemmer formålet med behandlingen innenfor rammene av vår virksomhet.

Follohus benytter personopplysninger til følgende formål

Ansatte hos samarbeidspartnere: Personopplysninger som navn, stillingstittel og kontaktinformasjon behandles på grunnlag av en berettiget interesse for å kunne kommunisere effektivt i forretningsforhold.
Kunder og andre henvendelser: Personopplysninger som navn, stillingstittel, sak og kontaktinformasjon behandles på grunnlag av en berettiget interesse for å kunne bistå med henvendelsen. Dette kan dreie seg om boligkjøpere, tilvalgsprosess eller henvendelser knyttet til ettermarkedet.
Jobbsøkere på stillinger i Follohus: Personopplysninger knyttet til CV behandles på grunnlag av vår berettigede interesse for å kunne vurdere jobbsøknaden.
Lovpålagte krav: Opplysninger som er nødvendige knyttet til bokføring samt dokumentasjon av oppføring av boliger behandles med grunnlag i lovkrav.
Ansatte og tidligere ansatte: Personopplysninger som navn, adresse, stilling og andre nødvendige opplysninger for å administrere en ansatt og utbetaling av ansattes lønn behandles med bakgrunn i arbeidsavtale. Vi lagrer informasjon om tidligere ansatte i 2 år etter arbeidsforholdets slutt med bakgrunn av en berettiget interesse av å kunne dokumentere saksgang i egenskap av å være arbeidsgiver.

Hvor henter vi opplysninger fra?

Follohus behandler personopplysninger om ansatte, jobbsøkere, kunder, leverandører, besøkende på follohus.no og andre som tar kontakt.
De personopplysningene vi registrerer vil i hovedsak innhentes via direkte henvendelser til oss via nettside, telefon eller e-post. I andre tilfeller kan informasjon om relevante personer hentes inn via arbeidsgiver knyttet til samarbeidsforhold med leverandør/utbygger eller annen relasjon.
I tilfellet hvor vi som entreprenør bistår direkte overfor boligkjøpere mottar vi personopplysninger om boligkjøpere direkte fra utbygger.

Les mer om personopplysninger på nettsiden, follohus.no, her.

Oppbevaring av personopplysninger

Personopplysningene vi oppbevarer slettes dersom grunnlaget for oppbevaring opphører.
I de tilfeller der behandlingen har bakgrunn i samtykke, vil behandlingen opphøre når samtykkes trekkes tilbake.
I tilfeller der grunnlaget for opplysninger om boligkjøpere er nødvendig på grunn av muligheten for fremtidige reklamasjonskrav, vil opplysninger lagres ferm til foreldelsesfristen for boligkjøpet er utløpt.

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Follohus vil kun utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom det er lovlig grunnlag for dette.

Follohus bruker i enkelte tilfeller databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Forholdet til slike databehandlere vil reguleres gjennom en databehandleravtale, som blant annet sikrer konfidensialitet og ivaretakelse av informasjonssikkerhet i alle ledd.

Andre nettsider og sosiale medier

Follohus.no kan inneholde linker og henvisninger til ander nettsider. Disse nettsidene har egne personvernerklæringer som regulerer hvordan personopplysninger registreres og behandles.
Dette gjelder også kanalene hvor Follohus kan treffes i sosiale medier.

Dine rettigheter

Som registrert har du en rekke rettigheter.
-Du kan kreve innsyn i registrerte personopplysninger.
-Du har rett til å få korrigert opplysninger ved feil registrering.
-Du har rett til å be om at opplysninger slettes, der opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, eller samtykket trekkes tilbake.
-Du har rett til å komme med innsigelse mot behandling som skjer på bakgrunn av vår berettigede interesse.
-Du har rett til å be oss begrense behandlingen av dine personopplysninger til kun lagring dersom du bestrider riktigheten i opplysningene vi har registrert.

Kontaktinformasjon og klage

Hvis du har et spørsmål eller ønsker å klage på hvordan vi håndterer personopplysningene dine, kan du ta kontakt med oss på e-post: firmapost@follohus.no. Vi vil svare deg innen 30 dager.

Du har også rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten angående vår håndtering av dine personopplysninger. Mer informasjon om klage til Datatilsynet finnes på datatilsynet.no.

Sist oppdatert 28.03.23